V novembri roku 2008 si PZ Brezina pripomenulo 58. výročie jeho založenia. Stalo sa tak 26.novembra 1951, keď sa na ustanovujúcej schôdzi zlúčili poľovné revíry obcí Prašice, Velušovce, Závada, Podhradie, Nemečky a Tvrdomestice, a tým vytvorili novú poľovnícku spoločnosť so sídlom v Prašiciach. Spoločnosť v tomto období mala trinásť členov a výmera revíru predstavovala 4100 ha. V období 50. rokov sa počet členov priblížil k päťdesiatke a boli to roky bohaté i na stav poľovnej zveri, hlavne drobnej.

V roku 1963 sa spoločnosť rozdelila na dve spoločnosti Prašice a Velušovce a ďalšia zmena nastala, keď sa k prašickým poľovníkom pridali poľovníci zo Závady a počet členov sa pohyboval na čísle 50.

Ďalšia veľmi podstatná zmena nastala v roku 1993, keď sa z PZ Brezina Prašice odčlenili poľovníci z časti Závada a vytvorili poľovné združenie Vinohrady a taktiež sa odčlenili poľovníci z Tvrdomestíc a vytvorili poľovné združenie Hliník. V poľovnom združení Brezina Prašice zostalo 36 členov s výmerou poľovných pozemkov 1425 ha.

Zmena nastala aj v roku 2008, keď po vzájomnej dohode vlastníkov poľovných pozemkov ako i poľovníkov z obcí Prašice, Nemečky a Tvrdomestice bol utvorený nový poľovný revír Brezina, ktorý má výmeru 2334,67 ha. Na tomto poľovnom revíri má poľovnícke združenie Brezina Prašice prenajatý výkon práva poľovníctva.

Revír je zaradený v jelenej chovnej oblasti. Pozemky sa rozkladajú v katastrálnom území obcí Prašice, Nemečky, Tvrdomestice a Norovce. Z celkovej výmery je 600,45 ha lesa a 1734,22 ha poľnohospodárska pôda. Na týchto pozemkoch PZ Brezina Prašice vykonáva výkon práva poľovníctva od 8.2.2008 a po prijatí členov z obce Tvrdomestice má v súčasnosti 45 členov. Poľovnícke združenie Brezina Prašice sa svojou činnosťou snaží napĺňať základné podstaty, ktorými sú zachovanie, zveľaďovanie, ochrana a využívanie genofondu poľovnej zveri ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky.

Činnosť je v prvom rade zameraná na starostlivosť o zver nachádzajúcu sa v revíri. Preto jednou zo základných úloh PZ je zabezpečenie dostatočného množstva kvalitného krmiva pre zver v čase núdze, aby táto netrpela hladom, čo by sa mohlo prejaviť nadmerným úbytkom. Krmivo je zabezpečované samovýrobou, poľovníkmi, ale získava sa i od sponzorov a taktiež zakúpením zo získaných finančných zdrojov z brigád a z tradičného poľovníckeho plesu. Takto sa zabezpečuje naplnenie krmelcov a zásypov kvalitným krmivom a napĺňanie solísk soľou. Okrem toho každoročne sú organizované brigády na úpravu, vyčistenie a opravu poľovníckych zariadení, ktorými sú zásypy, krmelcea kazatelnicové posedy.

Členovia PZ okrem iného zabezpečujú tlmenie škodnej zveri, vakcináciu líšok proti besnote, odstrel líšok na monitoring, odstrel diviakov na monitoring proti klasickému moru ošípaných a taktiež uzdravovacie prikrmovanie srnčej zveri medikamentom Cermix protistrečkovitosti srnčej zveri a v neposlednom rade plánovaný chov a lov úžitkovej zveri.

PZ Brezina sa snaží zapájať i do kultúrneho života obce, každoročne organizuje tradičný poľovnícky ples, o ktorý je veľký záujem. V roku 2010 sa uskutočnil už 46. ples prašickýchpoľovníkov bez prerušenia po sebe. Okrem toho na požiadanie kultúrnej pracovníčky OcÚ vykonávajú naši členovia ukážky práce poľovne upotrebiteľných psov a ich prácu v poli a v lese.

Členskú základňu v súčasnosti tvorí 45 členov, výbor je deväťčlenný, v ktorom majú zastúpenie poľovníci z obce Prašice, Nemečky a Tvrdomestice. Výbor riadi činnosť PZ v zmysle stanov Slovenského poľovníckeho zväzu a schváleného domáceho poriadku PZ. Najvyšším orgánom PZ je členská schôdza, ktorá rozhoduje o všetkých dôležitých úlohách a o celej činnosti PZ.

Dozorná rada má na starosti dohľad nad dodržiavaním všetkých záväzkov a úloh odsúhlasených členskou schôdzou. Svojou činnosťou dozerá na bezprostredný chod vo všetkých činnostiach PZ a upozorňuje na nedostatky a žiada ich nápravu, kontroluje činnosť výboru a predkladá správu členskej schôdzi spolu s nápravnými opatreniami.

V oblasti kynológie má PZ v súčasnosti dostatočný počet poľovne upotrebiteľných psov na drobnú zver a dohľadávky srnčej zveri, je potrebné doplniť psa na dohľadávku jelenej zveri a na diviakov, čo je v riešení kúpou psa kopova.

V našom revíri sa trvalo vyskytuje z drobnej zveri bažant, zajac a výnimočne jarabica a môžeme konštatovať, že po predchádzajúcich rokoch sa tieto stavy začínajú v našom revíri zvyšovať.

Z raticovej zveri prevažuje v revíri srnčia zver a pričlenením časti poľovných pozemkov z katastra Tvrdomestice a Nemečky je to už i zver jelenia a diviačia.

Po viac ako troch rokoch, keď sa nevykonávalo právo poľovníctva, a po viac ako 10 rokov, kedy sa znovu spojili poľovníci z Prašíc, Nemečiek a Tvrdomestíc do jedného poľovného združenia, môžeme konštatovať, že už nie sme iba ,,ozbrojení brigádnici“, ale konečne poľovníci s možnosťou poľovníckeho vyžitia.

Okrem uvedených činností PZ Brezina Prašice, každoročne organizuje:

• tradičný poľovnícky ples posedenie pri guláši po čistení a údržbe

• poľovníckych zariadení v lokalite „Zjavenie“

• slávnostnú členskú schôdzu k mesiacu júnu – mesiac poľovníctva, za účasti rodinných príslušníkov členov PZ, so spoločenským posedením.