Poľovnícke združenie BREZINA

60. Výročie PZ Brezina Prašice

Vážení priatelia poľovníci, milé dámy, vážení hostia!

Obdobie šiestich desaťročí je pre nás príležitosťou, aby sme sa zamysleli nad jeho odkazom pre nás a budúce generácie. Už na začiatku dejín ľudskej spoločnosti bol lov zveri pre človeka hlavnou a nevyhnutnou činnosťou, lebo mu poskytoval potravu, odev a suroviny pre výrobu zbraní a nástrojov. Pri love sa človek naučil používať i niektoré druhy zvierat ako jeho pomocníkov. O veľkom význame lovu pre človeka svedčia aj rôzne maľby na stenách jaskýň, ktoré kedysi obýval človek. Neskôr, keď už lov prestával byť pre ľudstvo nevyhnutnou a existenčnou podmienkou, prisvojujú si práva poľovania kniežatá a panovníci, ktorí ich prepožičiavajú za zásluhy aj šľachte a iným svojím obľúbencom. V období feudalizmu boli poľovačky pre vládnu vrstvu zdrojom zábav a hýrenia. Aj za kapitalizmu bola poľovačka len výsadou bohatých, pretože len oni si mohli dovoliť kúpiť , alebo prenajať poľovné revíry.

V súčasnosti má poľovníctvo v našej spoločnosti už iný charakter ako v minulosti. Nejde len o zábavu, alebo šport, ale je tiež veľmi dôležitou hospodárskou činnosťou. Ak sa vrátime do obdobia po 2.svetovej vojne, kedy si legálne právo poľovníctva začínajú uplatňovať radoví občania a teda roľníci a robotníci, tak presne 12.októbra 2011 uplynie presne 60 rokov od založenia prvej POĽOVNíCKEJ SPOLOčNOSTI v Prašiciach. Vďaka tomu, že pán Viktor Paluš uchoval písomný materiál z pred 60tich rokov, môžem Vás dnes celkom presne oboznámiť so vznikom a históriou poľovníctva v Prašiciach a okolitých obcí:

Prvým poľovníkom, ktorý podpísal PRENáJOMNú ZMLUVU POľOVNÉHO PRáVA s MNV Nemečky, bol občan Nemečiek – robotník pán Dominik Pikna, ktorému boli dňa 9.augusta 1945 z voľnej ruky bez zadržanej dražby, dané do prenájmu role, pastviny a lesy v celom chotári obce za ročné nájomné vo výške 1000,- korún. Rozloha prenajatého poľovného práva bola asi 620 katastrálnych jutár a na dobu 6tich rokov od 1.augusta 1945 do 31.júla 1951. Druhým, kto dostal obecné poľovné právo bol pán Viktor Paluš, ktorý uzavrel zmluvu s MNV Prašice na dobu od 1.8. 1947 do 31.7.1953 za ročné nájomné 3 015,- korún. Proti tomuto uzneseniu v zákonnej lehote podala odvolanie Správa štátnych lesov Duchonka, následkom čoho Rada ONV Topoľčany záležitosť preskúmala a vyniesla uznesenie, ktorým odvolanie zamietla. Dôvody zamietnutia boli – citujem: Správa štátnych lesov Duchonka vo svojom odvolaní uvádza, že MNV nebralo do úvahy to, že správa ŠL má na zreteli riadne obhospodarovanie poľovačky, v záujme celého kraja šetrí zverinu, nepoľuje zo ziskuchtivosti, náleží jej na ulovenej zveri, ale prevádza  ju racionálne stavu zveri odpovedajúci odstrel. Má k dispozícii ochranný a zver dozorný personál. Naproti tomu osoba, ktorej bolo poľovné právo prenajaté nemá predpoklady pre racionálne obhospodarovanie poľovačky a životu zveri nerozumie. Tiež nedáva garanciu ani po poľovnej ani po nájomnej stránke do budúcnosti. V dôsledku týchto skutočností žiada, aby bolo uznesenie MNV zrušené. Rada ONV uvažujúca o dôvodoch odvolanie ustaľuje, že uplatňovaná námietka, že nájomník nie je členom loveckého ochranného spolku je tiež nerozhodná, lebo nájomník sa členom spolku môže stať, alebo tam uvedené podmienky môže splniť len keď je už nájomní poľovného práva. Nakoľko odvolávateľ na svojom odvolaní neudáva žiadne také okolnosti, na základe ktorých by uznesenie miestneho národného výboru mohlo byť zrušené, Rada ONV v zmysle tohto uznesenia rozhodla: Proti tomuto uzneseniu možno sa odvolať za 15 dní rátaných odo dňa doručenia cestou ONV na Povereníctvo vnútra v Bratislave.

Vynesené v zasadnutí Rady ONV v Topoľčanoch: V obci Podhradie prenajal obecné poľovné právo Štefanovi Stankovi, obyvateľovi Podhradia na dobu od 1.8.1947 do 31.7.1953 za 1885,- korún ročne.

Na základe uznesenia MNV Velušovce zo dňa 11.6.1946 bolo obecné právo dané do prenájmu na dobu od 1.8.1946 do 31.7.1952 za 650,- korún ročne Štátnej správe Topoľčany – Duchonka s tým dodatkom, že so štrkom z baní prenajímateľa poľovného práva bude obec disponovať aj ohľadne občanov. O prenájme poľovného práva obce Závada sa nezachovali žiadne doklady. Čo sa týka obce Tvrdomestice, tu sa dohodli prenajať poľovný revír Michalovi Futrošovi spolu s Arthurom Mizerákom, na ktorého bola uzatvorené nájomná zmluva. K týmto sa potom pripojil Ján Beňo, Jozef Mierny a Michal Daniš.

Na návrh ONV Topoľčany bola zvolaná na deň 12.10.1951 ustanovujúca schôdza za účelom zlúčenia poľovných revírov obcí Prašice, Velušovce, Závada, Podhradie, Nemečky a Tvrdomestice. Na tejto schôdzi sa zúčastnili zástupcovia ONV Topoľčany Vojtech Kubačka a Peter Pikna, za Poľovnícky ochranný spolok Topoľčany Alojz Majerčák, ďalej boli prítomní predsedovia MNV a predsedovia MO-KSS zo zastúpených obcí a Viktor Paluš. Zástupca ONV dal návrh, aby boli zlúčené poľovnícke revíry daných obcí a aby sa vytvorila jedna poľovnícka spoločnosť so sídlom v Prašiciach. Zástupca Poľovníckeho ochranného spolku Topoľčany žiada, aby boli pribraní poľovníci podľa plochy tej ktorej obci a to na 75 ha jeden poľovník. Návrh bol schválený 12.10.1951 a bola vytvorená POľoVNíCKA SPOLOčNOSť PRAšiCe. Založením novej spoločnosti jej bol rozhodnutím ONV pridelený aj poľovný revír Štátneho žrebčinca Nový Svet aj s členom Albertom Gezem. Svoju činnosť začala spoločnosť prvou schôdzou dňa 17.11.1951, avšak kvôli neúčasti všetkých potrebných členov nemohol byť program prejednaný a preto bola ďalšia schôdza zvolaná na 26.11.1951. Na tejto schôdzi sa všetci zúčastnení oboznámili s významom spoločnosti, o právach a povinnostiach členova, ktoré bolo čoskoro zakotvené v domácom poriadku spoločnosti a tiež bola navrhnutá perspektíva fungovania spoločnosti do budúcnosti. Poľovnícka Spoločnosť mala 13.členov: Peter Pikna, Ernest Paluš, Dominik Pikna, Jozef Mierny,Ján Beňo, Michal Daniš, Imrich Pokus, Štefan Stanko, Matej Gavalec a Albert Geze. Za predsedu bol zvolený Michal Futroš, tajomníkom sa stal Anton Daniš, hospodár bol Viktor Paluš a pokladník Artúr Mizerák. PS sa zaoberala aj zazverovaním revítu a to tak, že zakúpila bažantov v počte 2 kohúty a 10 sliepok pre Prašice, 3+12 Podhradiu, jarabice pre Závadu – 3 kohúty,10 sliepok a Velušovciam 6+12.

Zo zápisníc je vidno, že že činnosť PS riadi Poľovnícky ochranný spolok a ONV poľnohospodársky odbor Topoľčany. Pre PS Prašice bol pridelený inštruktor POS Ty kpt.Ján Petruš. Pre rok 1952 bol určený kontingent, teda plán nákupu zveriny 100 kusov zajacov. Artúr Mizerák dobrovoľne vystupuje z PS a na jeho miesto je volený za pokladníka pán Jozef Mierny z Tvrdomestíc. Vendel Briška je na tej istej schôdzy prijatý za člena PS. Dňa 21.6.1952 boli prijatí ďalší členovia: Ľudovít Herda a Štefan Herda zo Závady. V roku 1953 bola výmera poľovníckeho revíru poľného a lesného 4138 ha a spoločnosť mala 19 členov. Už v tomto období sa prijímajú záväzky na zazverovanie revítu, na ničenie škodnej, na pomoc pri masových akcií, na agitačné dvojice pre nábor do JRD a na plnenie kontongentov, na zalesňovanie na polesiach Duchonka a Kulháň, na brigádnickú pomoc JRD pri žatve a mlatbe a pod. Ku koncu roka 1953 sa stav členov znížil na 12, pretože niektorým členom boli odobraté poľovné lístky a zbrane. 20.2.1954 sa uskutočnila 1.výročná členská schôdza PS od jej založenia. Správy predsedu, hospodára a pokladníka boli členmi schválené. Predseda pán Michal Futroš požiadal o udelenie absolutória doterajšiemu výboru a o zvolenie nového výboru v zostave: predseda Michal Futroš, podpredseda Matej Gavalec, hospodár Viktor Paluš, tajomník Anton Daniš, pokladník Jozef Mierny, revízny účtovník Vendel Briška a Ernest Paluš. Ostatní členovia PS: Michal Daniš, Dominik Pikna, Albert Beze, Štefan Herda a Lukáš Michalka. V pribehu roka 1954 boli prijatí noví členovia: Michal Korbela – okrskár v Závade, Ján Ryban okrskár v Prašiciach, František Kapinaj riaditeľ školy a Jozef  Novotný. Na výročnej schôdzi 15.2 dochádza k zmene výboru nasledovne: predseda František Kapinaj, podpredseda Vendel Briška, hospodár Jozef Novotný, tajomník Anton Daniš, pokladní Matej Gavalec, revízny účtovník Michal Daniš a Ryban Ján. N členskej schôdzi 25.3.1955 bola prejednaná žiadosť poľovníkov z obce Norovce k pripojeniu PS Prašice, čo bolo väčšinou členov schválené, ale napokon sa to neuskutočnilo. Boli tiež prijatí noví členovia a to: pán Oružinský z Podhradia, Peťko z Tvrdomestíc, Šimon Gehza a Gustáv Mihálik.

Je pozoruhodné na akej úrovni pracoval v r.1951 – 1955 výbor PS. Uskutočňovalo sa politicko-odborné školenie, správnosť vypracovanej zápisnice podpisovali dvaja členovia, poľovníci sa pravidelne zúčastňovali cvičnej streľby, bola zavedená kniha návštev, do ktorej sa zapisovali poľovníci pred vstupom do revíru. K ďalším zmenám vo výbore dochádza v  r.1956-1962: predsedom sa stáva Gustáv Mihalik, za inštruktora bol pridelený POS Ty pán Jozef  Raouko. 1.2.1958 preberá funkciu predsedu Viktor Paluš a činnosť PS sa rozvíja ďalej. Neúčasť na schôdzi sa trestá pokutou 20,- KČS, v r.1958/1959 sa uskutočňuje odchyt živých zajacov a odstrel zveri v tomto období sa pohybuje od 100 do 300 ks zajacov, 20-50 bažantov, 30-50 jarabíc, stav členov PS je od 11 do 19. V r.1963 nebola podpísaná nájomná zmluva poľovného revíru od JRD Velušovce a dochádza k rozdeleniu PZ na časti revíru Velušovce, Závada, Podhradie o výmere cca 1400 ha. Členovia PZ pán Vendel Priška, Viktor Klobúčnik a Matej Novotný odchádzajú do PZ Tesáre. Nový výbor PZ bol 19.2.1964 zvolený na výročnej schôdzi takto: predseda Gejza Šimon, tajomník Peter Pikna, pokladník JUDr. František Urminský, hospodár Viktor Paluš, revízny účtovníci Domonik Pikna a Stanislav Futroš.  Ostatní členovia PZ: Jozef Paulovič, Michal Futroš, Milan Zigo, Július Mlynek, Michal Daniš, Vojtech Matejovič, Rudolf Paluš, Jozef Mierny, Rudolf Lacika, Július Lacika, Viktor Lacika, Jozef Grežďo.

1.11.1973 došlo k veľmi dôležitej udalosti, kedy sa zlúčili revíry PZ Prašice a PZ Závada s celkový počtom členov 50. Predseda Rudolf Lacika, podpredseda Michal Belák, hospodár Viktor Paluš, tajomník Peter Pikna, hospodár Gustáv Petráš, kynologický referent Alexander Stanko, osvetový referent Ivan Paulovič, člen výboru Alojz Helbich a revízna kontrola František Daňo , František Urmínsky, Pavol Báleš. V tomto zložení pracoval výbor až do roku 1984. Svoju činnosť zameriaval najmä na zazverovanie poľ.revíru a na brigádnicku činnosť v obci. Podieľal sa aj na kultúrno-osvetovej činnosti na miestnom JRD. Na členskej schôdzi v r.1984 bol zvolený nový výbor PZ: predseda Koloman Novotný, podpredseda Michal Bezák, tajomník Vladimír Režo, hospodár JUDr.František Urminský, finančný hospodár Ing. Ladislav Barát, kultúrno-osvetový referent Ivan Paulovič, kynologický referent Ivan Streďanský, strelecký referent Milan Štefkovič, vedúci straníckej skupiny Jozef Grežďo.

V r.1985 usporiadalo PZ Brezina výstavu poľovných trofejí v KD v Prašiciach, ktorú navštívilo cca 960 občanov, čo vieme z kroniky PZ. 13.7.1985 výbor PZ uskutočnil zájazd do Brna na celoštátnu výstavu poľovníckych trofejí (34 členov+13 rodinných príslušníkov).

14.2.1988 sa uskutočnila výročná členská schôdza na PT Mier na Duchonke, na ktorej bol zvolený nový výbor PZ: Koloman Novotný, Michal Belák , Michal Bruchatý, JUDr.František Urminský, Vladimír Režo, Ivan Paulovič, Jozef Grežďo, Jozef Uhlár, Július Lcika ml. OV neschválil do funkcie poľovného hospodára JUDr. Františka Urminského, a po revítii hlasov ho nahradil Milan Štefkovič. Výbor PZ sa počas tohto obdobia zameriaval hlavne na budovanie poľovných zariadení a na poriadanie tanečných zábav na Podhradí a v Tvrdomesticiach a tiež usporiadaval tradičný poľovnícky ples v Prašiciach. V dňoch 4.-6.3.1988 PZ Brezina usporiadalo okresnú chovateľskú prehliadku trofejí za rok 1987.

Koncom roka 1992 sa zo združenia chceli oddeliť Závada, Velušovce a Podhradie a chceli vytvoriť nové PZ. Bola vytvorená komisia na rozdelenie majetku a určenie hraníc zanikajúceho PZ v zložení: za PZ Brezina Koloman Novotný, Vladimír Režo a Vladimír Buc, za PZ Závada Milan Štefkovič,  Štefan Božík a Pavol Báleš. Táto komisia mala do 31.12.1992 preveriť majetok PZ Brezina Prašice pre likvidačnú komisiu OR SPZ Topoľčany. Dňa 28.3.1993 sa konala na chate Jvorina Duchonka výročná členská schôdza na ktorej došlo k definitívnemu rozdeleniu PZ Brezina na dve PZ: PZ Brezina Prašice a PZ Vinohrady Závada. Na tejto schôdzi hovorca za obec Tvrdomestice pán Vojtech Šimune vyhlásil, že on a Michal Domin, Jozef Šimun, Daniel Grznár a Stanislav Futroš nevsetúpia do novovytvoreného PZ Brezina Prašice. Likvidačná komisia OR SPZ a komisia určená z PZ Brezina uzavrela hodnotu majetku k 29.4.1993 a to: finančné prostriedky určené na rozdelenie po odpočítaní výdavkov k uvedenému dátumu 62 602,22 Sk, týkajúc sa materiálneho majetku na rozdelenie 37 200,- Sk. Spolu majetok na rozdelenie činil 99 802,22 Sk. Majetok bol likvidačnou komisiou rozdelený nasledovne: PZ Brezina Prašice – 64 595,91 Sk, PZ Vinohrady Závada 27 042,31 Sk a Hliník Tvrdomestice 8 164, – Sk.

28.3.1993 sa konala ustanovujúca členská schôdza PZ Brezina Prašice s počtom 36 členov. Bol schválený finančný rozpočet a plán práce na rok 1993. Bol zvolený výbor v zložení: predseda Koloman Novotný, podpredseda Ing.František Paluš, hospodár JUDr. František Urminský, tajomník Vladimír Režo, finančný hospodár František Buc, kynologický referent Ivan Streďánský, kultúrny referent Július Lacika ml., člen výboru Rudolf  Lacika a Imrich Futroš. Do revíznej komisie boli zvolení títo členovia: Ivan Grežďo, Jozef Grežďo, Michal Bruchatý. Tento výbor sa zameriaval na starostlivosť o poľovný revír a zver, na brigádnickú a kultúrno-osvetovú činnosť. V r.1995 bol prijatý za člena PZ Pavol Suchoň a výbor pracoval v tomto zložení do 18.2.1996. Na výročnej členskej schôdzi bol schválený nový výbor: predseda Ing.Františk Paluš, podpredseda Július Lacika ml., tajomník Vladimír Režo, hospodár Ivan Streďánský, finanč.hospod. Ivan Grežďo, kynolog.referetn Koloman Novotný, strelecký refent Pavl Suchoň a členovia František Buc  JUDr. František Urminský. Revízna komisia: Michal Bruchatý, Peter Pikna a Ing.Ladislav Barát. Na členskej schôdzi v júni 1996 bol schválený nový domáci poriadok. Bolo zakúpených 100 kusov bažantích sliepok, ktoré boli vypustené do revíru. Členovia budovali nové poľovnícke zariadenia – krmelce, zásypy, posedy a zúčastňovali sa brigád na miestnom JRD. Na výročnej schôdzi bol zvolený výbor PZ Brezina: predseda Ing.František Paluš, podpredseda Vladimír Buc, hospodár Ivan Streďánsky, finančn.hospodár Ivan Grežďo, tajomník Július Lacika, dozorná rada: predseda DR Vladimír Režo a členovia František Buc  Michal Bruchatý.

Počas rokov 1998-1999 vystúpili z nášho PZ na vlastnú žiadosť Peter Pikna,František Paluš, Imrich Grežďo a Imrich Futroš a boli tiež prijatí noví Tibor Bartek, Jozef Kišac a Stanislav Paluš. V júni 1999 sa členovia výboru Ing.František Paluš, Ivan Grežďo, Ivan Streďanský  Július Lacika ml. vzdali svojích funkcií vo výbore PZ a bolo potrebné zvoliť nový výbor.  Na mimoriadnej členskej schôdzi bol zvolený nový výbor: predseda Ivan Paulovič, tajomník Pavol Suchoň, hospodár Jozef Grežďo, finančn.hospodár Ing.Ladislav Barát, kynolog.referent Vladimír Buc. Výbor začal svoju činnosť dňa 7.7.1999. Prvým zasadnutím prebral materiály predchádzajúceho výboru a stanovil si úlohy. V roku 2000 PZ poriadalo tradičný Poľovnícky ples a majáles v Nemečkách. V septembri r.2000 sa naši členovia podieľali na organizovaní memoriálu Kolomana Slimáka. Túto akciu organizovalo PZ spolu s OÚ a za výbornú organizáciu získalo od SPZ ďakovný list. V r.2001 si podal Ing.Ladislav Barát žiadosť o vystúpenie z PZ, ktorej bolo vyhovené a na jeho miesto finančného hospodára nastúpil Jozef Kišac. PZ sa zameriaval na budovanie poľovných zariadení a veľkú pozornosť venoval zaobstarávaniu krmiva pre zver či už z vlastných políčok alebo PPD.

Na výročnej ČS 2.3.2002 boli vykonané doplňujúce voľby poľovného hospodára za na vlastnú žiadosť odstupujúceho Jozefa Grežďa bol zvolený Ivan Streďánsky.  Na vlastnú žiadosť sa na vzdal členstva aj zakladajúci člen PZ Viktor Paluš v prospech svojho vnuka Viktora Paluša. Za členov boli na tejto schôdzi prijatí Roman Pokus, František Buc, Ing,Jozef Marko, Peter Urminský a Patrik Ondrejka. Tiež boli vykonané doplňujúce voľby do výboru a ten sa rozšíril o dvoch členov: Kolomana Novotného a Jozefa Zelízku. Na ďalšej schôdzi bol zvolený na člena DR Július Lacika ml. a o ukončenie členstva požiadal Michal Bruchatý. Výbor tejto VČS pracoval v zložení predseda Ivan Paulovič, podpredseda Koloman Novotný, tajomník Pavol Suchoň, poľov. hospodár Ivan Streďánsky, finančný hospodár Jozef Kišac, kynologický referent Vladimír Buc, strelec.referent Jozef Zeliska.

Ďalšia zmena vo výbore nastala 5.6.2004 kedy na ČS bol za predsedu PZ zvolený Ing.František Paluš. V tomto období nastáva veľmi dôležitá úloha pre PZ a to uzatváranie nových zmlúv na výkon práva poľovníctva a po rozhodnutí ČS i rozšírenie poľovného revíru PZ Brezina. Na ČS 19.11.2004 sa vzdáva členstva Milan Grežďo. ČS prijíma zmeny v domácom poriadku za účelom skvalitnenia práce PZ a zabezpečenia finančných prostriedkov, uznesenia na usporiadanie revíru Brezina z vlastníkmi poľovných pozemkov a štátnymi inštitúciami. Dôležitým a významným medzníkom existencie PZ Brezina bolo rokovanie členskej schôdze PZ Brezina Prašice dňa 14.1.2005, kde jediným bodom rokovania bolo prejednanie návrhu dohody o vytvorení spoločného revíru s poľovníkmi z Tvrdomestíc, ktorí doručili PZ návrh dohody. ČS prijala uvznesenie: citujem: „b) ČS PZ Brezina Prašice po splnení podmienky právoplatného uznania novovytvoreného poľovného revíru vlastníkmi poľovných pozemkov a daním tohto poľovného revíru do prenájmu PZ Brezina Prašice, prijíma za nových členov PZ: Jozefa Beňa, Jozefa Eliáša, Martina Hustého, Jaroslava Štefkoviča, Milana Mierneho, Jozefa Šábela, Jozefa Šimuna ml., Jozefa Šimuna st., Vojtecha Šimuna, Patrika Štefkoviča. Členstvo v PZ nadobudne platnosť a účinnosť novovytvoreným poľovn.revírom a podpísaním nájomnej zmluvyna výkon práva poľovníctva medzi vlastníkmi poľov.revíru a PZ Brezina Prašice. Členstvo je podmienené vydaním právoplatného vyrovnateľného rozhodnutia príslušného OLÚ, uznaním poľov,revíru, uzatvorením zmluvy na výkone práva poľovníctva medzi vlastníkmi poľov.revíru a PZ Brezina Prašice a v súlade s ustanoveniami stanov SPZ a domáceho poriadku PZ Brezina Prašice.“ Týmto uznesením začína pre výbor PZ veľmi náročná  zdĺhavá práca pri vybavovaní revíru, ktorá trvá 3 roky a prinesie aj očakávaný výsledok.

Na VČS 19.2.2005 boli schválené ďalšie zmeny v poriadku PZ na skvalitnenie práce PZ. Funkcie sa na vlastnú žiadosť vzdáva Jozef Kišac a novým finančným hospodárom sa stáva Ing.Jozef Marko. Novými členmi sa stávajú: Zuzana Streďánska, Ing.Peter Kovačik, Milan Okša.  V období rokov 2005-2007 dochádza z dôvodu vybavovania rozšírenia  poľ.revíru niekoľkokrát k zrušeniu ale i obnoveniu zmlúv na výkon práva poľovníctva, no činnosť PZ Brezina nestagnuje. Organizujú sa brigády, poľ.ples, nezanedbáva sa starostlivosť o poľov. zver a zariadenia. Na VŠ 25.2.2007 sa uskutočnili voľby výboru PZ, ktorý bol zvolený v tomto zložení na 5 rokov: predseda Ing.František Paluš, podpreds.Koloman Novotný, tajomník Pavol Suchoň, poľov. hospodár Ivan Streďanský, kynolog. Referent Vladimír Buc, člen výboru Jozef Zeliska, finanč.hospod. Ing Jozef  Marko, DR: predseda V ladimír Režo, člen František Buc st., Július Lacika ml. I keď PZ v tomto období nevykonávala výkon práva poľovníctva, jej činnosť nestagnuje – pokračuje sa vo vybavovaní poľ. revíru – vypracováva sa znalecký posudok, prebieha súdne konanie na krajskom súde v Trenčíne a súd dáva za pravdu vlastníkom poľ. pozemkov a ruší rozhodnutie KLÚ v Trenčíne, a začína nové konanie o zmene hraníc poľ.revíru Chvalov a pričlenením pozemkov k poľ.revíru Brezina.  Dňa 22.3.2007 nadobúda právoplatnosť rozhodnutie o zmene hraníc poľ.revíru, kotrého výmera sa zvyšuje na 2 334,67 ha z čoho 1734,22 ha je poľnohospodárska pôda a 600,45 ha je lesná pôda. Týmto rozhodnutím začína podpisovanie zmlúv na výkon práva poľovníctva s vlastníkmi poľ.pozemkov a dňa 8.2.2008 nadobúda právoplatnosť rozhodnutie OLÚ Nitra o schválení zmlúv o nájme výkonu práva poľovníctva v poľ.revíri Brezina Prašice pre PZ Brezina Prašice. Týmto rozhodnutím skončilo trojročné úsilie PZ o vytvorenie nového revíru a PZ môže začať naplno uplatňovať v tomto revíri výkon práva poľovníctva. Dňa 22.2.2008 sa konala ČS za účasti všetkých členov PZ a to aj z časti Tvrdomestice. ČS schválila rozšírenie výboru na 9 členov. Do výboru boli zvolení Jozef Beňo – hospodár PZ, Jaro Štefkovič – člen. Členovia poľovnej stráže Vladimír Buc, Ivan Streďánsky, Ing. František Paluš, Jozef Beňo, Jaroslav Štefkovič. Doplnenie DR o jedného člena Ing. Petra Kovačika. ČS súhlasila s návrhom nových interných stanov PZ a s termínom obhliadky hraníc nového poľovného revíru a určila dvoch členov na školenie obhliadačov zveri. Do PZ odmietol vstúpiť Jozef Šimune. Ostatní členovia poľovníci z Tvrdomestíc sa stali členmi PZ Brezina Prašice v zmysle prijatého uznesenia ČS PZ Brezina zo dňa 14.1.2005 a členská základňa sa rozšírila na 45 členov. Od tejto ČS výbor pracoval v zložení: predseda Ing.František Paluš, hospodár Jozef Beňo, finanč.hospod.Ing Jozef Marko, kynolog.referent Vladimír Buc, podpredseda Koloman Novotný, člen Ivan Streďánsky, člen Jozef Zeliska, člen Jaroslav Štefkovič, tajomník Pavol Suchoň.

V ďalšom období až do dnešhého dňa PZ skvalitňovalo svoju prácu, prispôsobovalo svoje stanovy podmienkam nového revíru a lovu zveri. Prijali sa uznesenia a schválili sa nové interné stanovy PZ v zmysle nového zákona o poľovníctve. PZ organizuje prvé spoločné poľovačky na diviakov, budujú sa poľovnícke zariadenia, konajú sa brigády na PD Prašice, urbárnikom a opravách poľovných zariadení, každoročne sa organizuje tradičný poľovnícky ples. Na VČS 1.3.2009 z výboru odstupuje na vlastnú žiadosť Koloman Novotný. Za podpredsedu bol zvolený Július Lacika ml. a za člena DR Branislav Bruchatý. Z výboru odstupuje i Jaroslav Štefkovič a nahrádza ho Jozef Šimun ml., ktorý bol navrhnutý za člena poľ.stráže. Po prijatí nového zákona o poľovníctve PZ prijíma opatrenia na zabezpečenie finančných prostriedkov. Prijatím zákona o poľovníctve a prebonitáciou revíru a vytvorením poľovníckej komory sa nevyhnutné náklady – nájom za užívanie PR a odvody do komory zvýšili o 300% a predstavujú čiastku 3 983,- EUR čo je v prepočte cca 120 000,- Sk. Naše PZ sa i s týmto vysporiadalo – prijali sa opatrenia pri prijímaní členov – členský príspevok, organizovanie spoločných poľovačiek, brigády, poľ.ples a mnohé ďalšie, aby sme sa nemuseli na činnosť PZ skladať, ale dopriať si aj takéto akcie, ako poriadame dnes a aby sme o našom PZ mohli povedať, že je stále ľudové.

Vážení priatelia poľovníci, milé dámy, vážení hostia!

Pri tejto slávnostnej príležitosti si musíme spomenúť i na tých, ktprí nie dobrovoľne odišli z naších radov, ale zákon prírody ich povolal tam, odkiaľ niet návratu. Boli to páni: Dominik Pikna, Ladislav Pikna, Jozef Mierny, Michal Daniš, Michal Futroš, Stanislav Futroš, Rudolf Lacika, Ernest Lacika, Viktor LAcika, Július Novotný, MUdr. Štefan Vetrík, Imrich Grežďo, Roman Pokus, František Kapinaj, Imrich Futroš, Viktor Paluš – zakladajúci člen PZ, Rudolf Paluš, Františk Buc, Koloman Novotný.

Teraz mi dovoľte záverom môjho príhovoru pri príležitosti 60teho výročia založenia PZ Brezina úprimne a srdečne poďakovať vlastníkom poľovných pozemkov za to, že nám prenajali výkon práva poľovníctva a boli ochotní vytvoriť tento revír. Ďakujem Slovenskému pozemkovému fondu, Lesom SR, Obciam Norovce, Prašice, Nemečky, Tvrdomestice, Rímsko-katolíckej cirkvi Prašice, Topoľčany, ZBÚ PRašice, Urbárskej spoločnosti Nemečky, Pozemkovému spoločenstvu Tvrdomestice, PD Prašice, Ing.Urmínskemu za podporu, pánom Erhartovi Gogoľovi, Otakarovi Rolfesovi, Radovanovi Braníkovi, pani Lívii Mižičkovej, Edite Feiglerovej, Mgr. Eve Bertha a Mgr. Márii Orbánovej. Naša vďaka patrí OLÚ v Trenčíne a Nitre, pánovi Ing. Michálkovi a Žatkovi, ktorí si pri schvaľovaní nového poľ.revíru ctili zákony a nedali sa ovplyvniť rôznymi lobistickými skupinami. Ďakujeme pánu Vladimírovi Faičovi za jeho rady a usmernenia pri schvaľovaní a zmene hraníc poľ.revíru Brezina a pánovi JUDr.Kováčovi za právnu pomoc a zastupovanie nášho PZ a vlastníkov na úradoch a súde. Úprimne ďakujem všetkým doterajším členom PZ a terajším členom za ochotu a vynaložené úsilie, prácu, trpezlivosť a ochotu pri rôznych akciách, ktoré naše PZ poriada. V neposlednom rade naša vďaka patrí aj naším manželkám a OKOSPZ za ich podporu a metodické usmerňovanie PZ. Je ešte veľa tých, ktorým patrí vďaka, ale spomeniem iba niektorých dlhoročných sponzorov našeho PZ: PD Nitrianska Blatnica, PPD Prašice, Minerálne vody Budiš, COOP Jednota a ostatní sponzori, ktorí nám pomáhajú pri organizovaní poľ. plesu.

Dnešné výročie – 60.jubileum našej spoločnosti je pre nás jej členov, ktorým hlavy už zdobia šediny veľkým sviatkom. Mysľou nám prechádza pomyseľný film zážitkov, ktoré sme prežili v lone prírody. Tu vznikalo to silné puto poľovníka a prírody, ale aj nejedno nerozlučiteľné priateľstvo. Niektorí z nás sa ďalšieho takéhoto jubilea nedožijú, vieme však, že máme vo Vás mladých svojích nasledovníkov. I keď nastane posledný krok do našej milovanej hory, naše spomienky hlboko v srdci zostanú navždy a spolu s láskou k prírode a zveri v nej. Želám Vám do Ďalších rokov veľa zdravia, veľa krásnych poľovníckych zážitkov, osobných a pracovných úspechov. Nech nám dá pán Boh pevného zdravia, aby sme mohli naďalej napĺňať odkaz sv.Huberta – patróna poľovníkov!

Exit mobile version