Ochrana osobných údajov

- PZ BREZINA PRAŠICE -

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPR a k Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovateľom internetového portálu pzbrezinaprasice.sk je Poľovnícke združenie Brezina Prašice, 1.mája 752, Prašice 95622.

Informácia je určená pre návštevníkov stránky, účastníkov obchodných vzťahov a iných subjektov, ktorých osobné údaje budú v rámci činnosti sinternetovej stránky www.pzbrezinaprasice.sk spracúvané.

Spracúvanie osobných údajov sa opiera o právny základ v hore uvedenom predpise a ďalej o zmluvu uzatváranú s hore uvedenými subjektmi a predovšetkým o ich súhlas s poukazom na oprávnené záujmy poskytovateľa služieb.

Spravodlivé a transparentné spracúvanie bude spočívať v informovanosti dotknutých osôb o tom, že naša stránka svojou činnosťou vytvára spracovateľskú operáciu a bude ich informovať o jej účeloch.

Osobné údaje budeme získavať iba na konkrétne určené , výslovne uvedené a legitímne účely a v žiadnom prípade nie na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje nami spracúvané budú len také, ktoré budú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah vzhľadom k účelu, na ktorý sa budú spracúvať.

Spracúvať môže náš portál len údaje správne, podľa potreby aktualizované a zároveň musia byť prijaté všetky potrebné opatrenia k zabezpečeniu, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne, bezodkladne vymazali, alebo opravili. Dotknutá osoba ale zodpovedá zároveň za poskytnutie správnych osobných údajov. Osobné údaje budeme uchovávať vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb a do času potrebného na účel, na ktorý sa osobný údaj spracúval. Ak doba uchovávania nebude vyplývať z osobitného predpisu, ale určí ju naša internetová stránka podľa účelu spracúvania, v tomto prípade vždy po ukončení obchodnoprávneho vzťahu. Po uplynutí tejto doby môžeme uchovávať osobné údaje ale iba na tzv. privilegované účely a so súhlasom dotknutej osoby.

Vyhlasujeme, že osobné údaje budeme spracúvať spôsobom zaručujúcim primeranú bezpečnosť týchto údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním, náhodnou stratou, zničením alebo poškodením a na tento účel prijmeme primerané technické a iné bezpečnostné opatrenia.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať? ■ Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať. ■Písomným vyhlásením poslaným do sídla alebo na korešpondenčnú adresu: Poľovnícke združenie Brezina Prašice, 1.mája 752, Prašice 95622.