Aktuality

- PZ BREZINA PRAŠICE -

MIMORIADNE NÚDZOVÉ OPATRENIA - AMO

Africký mor ošípaných (AMO) je vysoko nákazlivá vírusová choroba sviňovitých, ktorá sa nachádza v krvi, tkanivových tekutinách, vnútorných orgánoch, v sekrétoch a exkrétoch chorých a uhynutých zvierat a v ich svalovine. Choroba sa prejavuje vysokou horúčkou (42°C), ktorá môže trvať niekoľko dní, zvieratá sú apatické, malátne, vyznačujú sa zvracaním, krvavými hnačkami, krvácaním v podkoží a tiež dýchacími ťažkosťami. Typický je rýchly priebeh. Vyznačuje sa vysokou morbiditou a mortalitou. Úmrtnosť dosahuje až 90-95 %.

KATALÓG trofejí zveri ulovenej v poľovníckej sezóne 2020/21

17.4.2021

Výnimka zo zákazu vychádzania

3.4.2021

Vec : Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31.03.2021 - upozornenie

Vláda SR schválila 31.03.2021 uznesenie č. 176, ktorým doplnila uznesenie č. 160 zo 17.03.2021. Uvedeným uznesením „Vláda SR obmedzuje na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 20. marca 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu opakovane predÍženého týmto uznesením, teda uplynutím 28. apríla 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na" v uznesení vymenované prípady a situácie.

Uznesením č. 176 bolo doplnené, že vyššie uvedené obmedzenie sa nevzťahuje „s účinnosťou od 1. apríla 2021 na cestu na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka za účelom plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných pri dodržaní protiepidemiologických opatrení stanovených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a cestu späť."

To znamená, že držitelia poľovných lístkov môžu od 1. apríla 2021 vycestovať v rámci pobytu v prírode aj mimo okres, a môžu vychádzať aj po 20- tej hodine, ale len z dôvodu plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných.

Dôrazne upozorňujeme, je vykonávanie ostatných poľovníckych činností je naďalej obmedzené územím okresu a časovo do 20-tej hodiny.

Oprávnenosť pohybu držiteľ poľovného lístka preukazuje platným poľovným lístkom a v prípade individuálnej poľovačky platným povolením na lov diviačej zveri, alebo v prípade spoločnej poľovačky pozvaním od užívateľa poľovného revíru, ktorý spoločnú poľovačku organizuje.Výzva prezidenta Slovenskej poľovníckej komory (SPK) na dodržiavanie zákonných opatrení, etických a spoločenských noriem pri uplatnení oprávnenia na odstrel psov a mačiek v poľovných revíroch

15.3.2021

Vážení kolegovia poľovníci, členovia, volení funkcionári a zamestnanci SPK!

Medializované odstrely psov a hospodárskych zvierat členmi SPK, ktorých sme boli svedkami za ostatných niekoľko týždňov roka 2021, výrazne poškodili dobré meno poľovníckej komunity v očiach laickej verejnosti. Aj keď prezídium SPK a Mediálna rada SPK operatívne reagovali na vzniknutú situáciu stanoviskami, tlačovými správami a aktívnou účasťou na rokovaní zvolanom predsedom Výboru Národnej Rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, na túto tému, dôsledky týchto udalostí v občianskej spoločnosti ešte stále rezonujú.

Obraciam sa preto na Vás s výzvou, aby ste individuálne zlyhania vo forme porušovania právnych predpisov na úseku poľovníctva, ale aj zákona o strelných zbraniach a strelive, Stanov SPK, etických a disciplinárnych kódexov fyzickými osobami, členmi Vašich organizačných zložiek nepodceňovali a aby ste dôrazne monitorovali a eliminovali aktivity tých, ktorí svojimi činmi dostávajú serióznych poľovníkov, poctivo dodržiavajúcich zákony a elementárne zásady slušnosti na okraj spoločnosti. Prezídium a ostatné volené orgány SPK sú vždy pripravené chrániť práva a právom chránené záujmy svojich členov, ale nikto nemôže očakávať, že sa budú tolerovať závažné osobné zlyhania jednotlivcov - držiteľov poľovných lístkov, ktorých dôsledkom je interpretácia kolektívnej viny na celú poľovnícku komunitu.

Úlohou orgánov a organizačných zložiek komory je, úmyselné porušovanie zákonov, vnímať s nulovou toleranciou, vždy však s uplatnením zásady prezumpcie neviny až do doby, keď sú skutkový stav a miera závažnosti konania potvrdené príslušnými orgánmi, v ktorých kompetencii je rozhodnúť, či sa jedná o trestný čin, priestupok alebo disciplinárne previnenie. Tak to aj robíme, ale napriek tomu som presvedčený, že každý nezákonný odstrel spoločenských, či dokonca hospodárskych zvierat v poľovných revíroch, spojený s arogantným konaním a vystupovaním toho, kto stiahol spúšť, je v súčasnosti spoločenskou samovraždou poľovníctva. Porušenie právnych predpisov majiteľom psa, či koňa, spoločnosť nikdy neodsúdi tak, ako porušenie právnych predpisov držiteľom strelnej zbrane, preto je potrebné si túto skutočnosť konečne nielen priznať, ale ju v reálnom živote aj akceptovať.Výkon práva poľovníctva v čase zákazu vychádzania

15.3.2021

Poľovníci musia pomôcť zveri prikrmovaním

13.2.2021

Na väčšine územia Slovenska vyhlásili Okresné úrady obdobie núdze. V tomto období sú poľovníci a užívatelia poľovných revírov podľa zákona, povinní starať sa o zver a prikrmovať ju.

Najvhodnejším a v súčasnej nepriaznivej situácii s africkým morom ošípaných je jediné povolené pre raticovú zver objemové alebo dužinaté krmivo. Pod pojmom objemové rozumieme seno, ktoré si poväčšine chystajú v letných obdobiach sami poľovníci. Lúky pokosia, seno usušia a naplnia nimi senníky. Pri dlhšie trvajúcich zimách i snehovej prikrývke si musia zabezpečiť krmivo z vlastných zdrojov a to najmä od poľnohospodárov v podobe balíkov sena, ktorými opäť doplnia prázdne senníky.

Dôležité je správne prikrmovanie V oblastiach s výskytom malej zveri, napríklad zajaca či bažanta, je povolené prikrmovať i jadrovým krmivom, teda zrnom, ktoré sú umiestňované do rôznych kŕmnych zariadení, ale tak, aby k nim mala zver ľahký prístup. Bez správneho prikrmovania zveri vznikajú omnoho väčšie škody na lesných či ovocných porastoch. Ohryzom trpia hlavne na mäkké dreviny ako jaseň, javor, smrek či jedľa.

Podľa zákona tiež nesmie byť krmivo znehodnotené, nakoľko by zveri spôsobovalo zdravotné problémy. Vnadenie neznamená prikrmovanie Verejnosť má v súčasnosti problém rozoznať vnadenie diviačej zveri a prikrmovanie zveri. Vnadenie diviačej zveri, paradoxne pred posedmi, je dovolené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou a je v tomto období nutné a jediné, pretože spoločné poľovačky nemôžeme organizovať. I keď sa zdá mnohým laikom lov diviačej zveri na takomto vnadisku nehumánny, je zákonom dovolený a najefektívnejší.

Krátke video si môžete pozrieť tu

Obežník č.2/2021 týkajúci sa konania výročných členských schôdzí a fungovania orgánov PZ

8.2.2021

PRACOVISKÁ EVIDENCIE ZBRANÍ A STRELIVA

30.1.2021

Vážení kolegovia,

zasielam info o režime na pracoviskách evidencie zbraní a streliva.

Pracoviská naďalej poskytujú služby len dopoludnia od 8:00 do 12:00. Vstup od 27. januára umožnia len návštevníkom, ktorí sa preukážu niektorým z nasledovných dokladov:

• potvrdením o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 vykonanom od 18. januára,

• platným potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 3 mesiace,

• dokladom o diagnostike ochorenia medzi 2. novembrom a 17. januárom,

• dokladom o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny, pričom od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní. Pracoviská evidencie zbraní a streliva neposkytujú služby vo štvrtok. Neprijímajú žiadosti a nerobia žiadne úkony u osôb, ktoré sa nepreukážu niektorým z hore uvedených dokladov oprávňujúcich na vstup. Výnimkou sú úkony, v ktorých zákon striktne určuje povinnosť odovzdať zbrane do úschovy policajného útvaru, a teda si vyžadujú fyzickú prítomnosť držiteľa na policajnom útvare. Pri úkonoch, ktoré podliehajú zákonným lehotám, postačí telefonické či elektronické oznámenie. Naďalej sa nevykonávajú ani skúšky odbornej spôsobilosti a obhliadky priestorov na zabezpečenie zbraní a streliva.

https://polovnickakomora.sk/sk/2219-rezim-na-pracoviskach-evidencie-zbrani-a-streliva.html

S pozdravom

Ing. Matejovič

AMO

25.1.2021

VŠETKÝM ČLENOM PZ BREZINA PRAŠICE

18.11.2020

Vzhľadom na zložitú pandemicku situáciu v COVID 19 a následne prijatých opatrení Vládou Slovenskej Republiky a hlavným hygienikom SR,


Výbor PZ Brezina Vám touto formou oznamuje:

- že spoločné poľovačky v našom PZ sa v tomto roku 2020 nebudú konať.
- taktiež sa zatiaľ nebude konať členská schôdza PZ ktorá bola plánovaná na mesiac Október, v prípade zrušenia alebo obmedzenia prijatých pandemických opatrení budeme na tieto reagovať.


Pri výkone práva poľovníctva je potrebné dodržiavať, všetky nariadenia vlády SR a hlavného hygienika SR, doporučujeme sledovať usmernenia hlavného hygienika a stránku Slovenskej Poľovníckej komory, na ktorej sú zverejňované tieto usmernenia.


Za výbor PZ: František Paluš, predseda

Rokovanie na tému poľovníctvo má zmysel

18.11.2020


Dobrý deň, dnes sme mali videohovor v rámci celej SR kde sme rokovali na tému poľovníctvo má zmysel.
V prvom rade Vám chcem všetkým poďakovať za vynaloženú snahu pri podpore petície, ktorá má za úlohu zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku.
K dnešnému dňu je za necelé tri týždne zozbieraných vyše 70 000 podpisov.
Prvý termín ukončenia zberu podpisov je 30. 11. 2020. Po tomto dátume bude petícia bežať ešte do konca roka 2020 t.j. 31. 12. 2020 koniec zberu podpisov.
Prvý termín bude slúžiť na zosumarizovanie a predloženie petičných hárkov vláde SR. Máme prisľúbené, že pri 100 000 podpisoch nás začne vláda brať ako rovnocenného partnera pri rokovaní o budúcnosti poľovníctva na Slovensku. Netreba však podceňovať situáciu v akej sa nachádzame. Sú veľké snahy o rozbitie jednotnej poľovníckej organizácie, čo by viedlo k likvidácii nášho kultúrneho dedičstva a následne tak k zániku 100 ročnej historie organizovaného poľovníctva, strelectva, kynológie a sokoliarstva na Slovensku.
Zavládla by tak totálna anarchia, ktorá by určite vyhovovala niektorým skupinám "stále nespokojných" poľovníkov čo by malo nedozierne následky.
Je preto potrebné zozbierať čo najviac podpisov aby sme presadili v čo najväčšej miere práva a záujmy poľovníkov.


K samotnému rokovaniu:


A) poľovníctvo musí byť aj naďalej zamerané na zachovanie, ochranu a optimálne využívanie zveri ako prírodného bohatstva,
B) poľovníctvo bude organizované formou jednotnej poľovníckej samosprávy /1.táto samospráva zabezpečí aby pre všetky poľovnícke organizácie, ktorých je vyše 3000 platil jednotný poriadok 2. samospráva bude hájiť oprávnené záujmy poľovníckej verejnosti, aby tak neboli aj naďalej postupne okresávané právomoci poľovníkov 3. samospráva bude organizovať poľovnícke skúšky 4. samospráva bude zastupovať SR v medzinárodných organizáciách 5. samospráva bude organizovať poľovnícku kynológiu a sokoliarstvo.../
C) poľovníctvo bude financované bez nároku na financie daňových poplatníkov / je to asi jediná cesta ako môžeme aj naďalej fungovať bez toho aby sa voči poľovníkom zdvihla ďalšia vlna nevôle. Situácia keby by bolo poľovníctvo financované zo štátneho rozpočtu by bola "voda na mlyn" pre mimovládne organizácie a nepoľovnícku verejnosť, ktorá vníma poľovníkov len ako "zabijákov". Určite bude treba zmeniť spôsob financovania nakoľko poplatky za bonitu neodzrkadluju skutočný stav zveri, ktorá sa nachádza v našich poľovných revíroch. Úlohou samosprávy bude nastaviť spôsob financovania tak, aby vyhovoval ako poľovníkom,tak nepoľovníckej verejnosti, ktorá poukazuje na to, že hospodárime so zverou, ktorá je do chvíle ulovenia vlastníctvom štátu. Spoločenská hodnota srnca = 1200 eur. To by v prípade zrušenia jednotnej poľovníckej organizácie znamenalo, že tieto poplatky budu niekoľkonásobne väčšie. Nakoniec to vidíme v štátoch kde za ulovenú zver platia poľovníci formou licencií stovky eur. Pre príklad si dovolím uviesť ročné poplatky na poľovníka v jednotlivých krajinách: Slovensko:20 - 34 eur,Maďarsko: 74 eur, Poľsko 85 eur, Rakúsko: 51-220 eur/.
D) výkon práva poľovníctva v poľovných revíroch musí byť dlhodobý a stabilný a zabezpečovaný predovšetkým prostredníctvom dostatočného počtu odborne zdatných poľovníkov znalých miestnych pomerov, v ktorom sa poľovný revír nachádza / Tu ide o zachovanie ľudového poľovníctva, ktoré je naviazané na vidiecky spôsob života, aby sa nestalo to, že na svojich pozemkoch už nebudeme môcť poľovať alebo tam bude poľovať niekto iný - cudzí/.
E) bude efektívne fungovať poľovná stráž v boji proti environmentálnej trestnej činnosti
F) zosúladí sa legislatíva agrorezortu a envirorezortu / téma veľkých šeliem, škôd spôsobených zverou a na zveri, forma minimalizácie a náhrad škôd po vzájomnom konsenze/.


Ukážme preto verejnosti, že naše poslanie je dôležité, a že vieme a naďalej chceme službu prírode, ale aj spoločnosti vykonávať zodpovedne! Poľovníctvo nie je hobby. Poľovníctvo je poslanie!
Spoločenská ale aj ekonomická hodnota, ktorú poľovníci a ich rodiny vykonávajú prostredníctvom vynaloženej práce v prospech slovenskej prírody je nevyčísliteľná.
Priložme preto ruku k dielu a zachovajme si tak dedičstvo našich otcov!
Verím, že zástupcovia PZ nepolavia v práci, ktorú vykonávajú a aj naďalej budú podnecovať svoje okolie k podpore petície poľovníctvo má zmysel - za zachovanie poľovníctva na Slovensku


S prevolaním poľovníctvu zdar!
Ing. Adrián Matejovič

Skontrolované zasypy a krmelce

do 11.11.2020