Obdobie siedmich desaťročí je pre nás poľovníkov aj nepoľovníkov príležitosťou, aby sme sa zamysleli nad jeho odkazom pre nás a budúce generácie.

Ak sa vrátime do obdobia po 2.svetovej vojne, kedy si legálne právo poľovníctva začínajú uplatňovať radoví občania, tak presne 12.októbra 2021 uplynulo presne 70 rokov od založenia prvej POĽOVNíCKEJ SPOLOČNOSTI v Prašiciach. Vďaka uchovaniu písomností Viktorom Palušom z pred 70-tich rokov, môžeme  dnes  presne uviesť ako vzniklo poľovníctvo v Prašiciach a okolitých obcíach.

Prvým poľovníkom, ktorý podpísal  zmluvu práva poľovníctva s MNV Nemečky, ból pán Dominik Pikna, za ročné nájomné vo výške 1000,- korún. Výmera poľovného práva bola asi 620 katastrálnych jutár na dobu  od 1.8. 1945 do 31.7. 1951. Druhým, kto dostal obecné poľovné právo bol pán Viktor Paluš, ktorý uzavrel zmluvu s MNV Prašice na dobu od 1.8. 1947 do 31.7.1953 za ročné nájomné 3 015,- korún. V obci Podhradie prenajali poľovné právo Štefanovi Stankovi, od 1.8.1947 do 31.7.1953 za 1885,- korún ročne. Velušovce dali poľovné právo  na dobu od 1.8.1946 do 31.7.1952 za 650,- korún ročne Štátnej správe– Duchonka. O prenájme poľovného práva obce Závada sa nezachovali žiadne doklady.  V obci Tvrdomestice, tu sa dohodli prenajať poľovný revír Michalovi Futrošovi spolu s Arthurom Mizerákom .

Na podnet Viktora Paluša bola ONV Topoľčany zvolaná na deň 12.10.1951 ustanovujúca schôdza za účelom zlúčenia poľovných revírov obcí Prašice, Velušovce, Závada, Podhradie, Nemečky a Tvrdomestice. Vytvorila sa jedna „Poľovnícka spoločnosťso sídlom v Prašiciach s výmerou 75 ha na jedeného poľovníka. ONV pridelil poľovníckej spoločnosti aj poľovný revír Štátneho žrebčinca Nový Svet. Poľovnícka Spoločnosť mala 14.členov: Peter Pikna, Ernest Paluš, Dominik Pikna, Jozef Mierny,Ján Beňo, Michal Daniš, Imrich Pokus, Štefan Stanko, Matej Gavalec a Albert Geze. Za predsedu bol zvolený Michal Futroš, tajomníkom sa stal Anton Daniš, hospodár bol Viktor Paluš a pokladník Artúr Mizerák. V roka 1954 boli prijatí noví členovia: Michal Korbela – okrskár v Závade, Ján Ryban okrskár v Prašiciach, František Kapinaj riaditeľ školy a Jozef  Novotný.  1.2.1958 preberá funkciu predsedu Viktor Paluš. Neúčasť na schôdzi sa trestá pokutou 20,- KČS, v r.1958/1959 sa uskutočňuje odchyt živých zajacov a odstrel zveri v tomto období sa pohybuje od 100 do 300 ks zajacov, 20-50 bažantov, 30-50 jarabíc, stav členov PS je od 11 do 19. V r.1963 nebola podpísaná nájomná zmluva poľovného revíru od JRD Velušovce a dochádza k rozdeleniu PZ na časti revíru Velušovce, Závada, Podhradie o výmere cca 1400 ha.  1.11.1973 došlo k veľmi dôležitej udalosti, kedy sa zlúčili revíry PZ Prašice a PZ Závada s celkovým počtom členov 50.   Koncom roka 1992 sa zo združenia oddeľujú Velušovce, Závada, Podhradie a Tvrdomestice.  Po zaniknutom PZ sa dňa 28.3.1993 konala ustanovujúca členská schôdza PZ Brezina Prašice.V roku 2004 nastáva veľmi dôležitá úloha pre PZ a to uzatváranie nových zmlúv na výkon práva poľovníctva a po rozhodnutí ČS i rozšírenie poľovného revíru PZ Brezina.

Dňa 22.3.2007 nadobúda právoplatnosť rozhodnutie o zmene hraníc poľ.revíru, ktorého výmera sa zvyšuje na 2 334,67 ha z čoho 1734,22 ha je poľnohospodárska pôda a 600,45 ha je lesná pôda. Dňa 8.2.2008 nadobúda právoplatnosť rozhodnutie OLÚ Nitra o schválení zmlúv o nájme výkonu práva poľovníctva v poľ.revíri Brezina Prašice pre PZ Brezina Prašice. Týmto rozhodnutím skončilo trojročné úsilie PZ o vytvorenie nového revíru a PZ môže začať naplno uplatňovať v tomto revíri výkon práva poľovníctva. Dňa 22.2.2008 sa konala ČS za účasti všetkých členov PZ a to aj z časti Tvrdomestice. ČS schválila rozšírenie výboru na 9 členov a počet členov na 45.

V ďalšom období až do dnešného dňa PZ buduje v poľovnom revíry nové posedy ktorých je dnes 46, krmelcov pre raticovú zver 36 a zásypov pre drobnú zver 19. Okrem toho členovia PZ organizujú tradičný poľovnícky ples, organizujú na požiadanie PPD Prašice brigády, deň detí v obciach Prašice, Trdomestice a Nemečky , brigády na budovaní a oprave poľovníckych zariadení. Okrem toho PZ Brezina od júna 2019 začalo s rekonštrukciou bývalých futbalových šatní ktoré odkúpilo od OÚ Prašice a v súčasnom období sa dokonávajú práce v interiéry. Členovia PZ doteraz na budovaní vlastného poľovníckeho domu odpracovali  viac ako 3 200 hod. Popri tomto všetkom však prvoradou úlohou našich členov je starostlivosť o zver a  plnenie plánu chovu a lovu zveri v revíri a starostlivosť o pridelené poľovnícke zariadenia.

Ing. František Paluš,  predseda PZ Brezina Prašice.